OPŁATA KONFERENCYJNA

(dotyczy osób spoza AWF Wrocław)

_________________________________________

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł należy wnieść na:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

Bank Pekao S.A. o/Wrocław

77 1240 3464 1111 0010 6320 9674

z dopiskiem "4401" oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu streszczenia.WAŻNE!!! Prosimy o informację w formularzu zgłoszeniowym o potrzebie wystawienia faktury.