Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Naukowców: Wieczór Naukowca 2020 – Wokół Człowieka. Tematyka konferencji obejmuje problemy badawcze szeroko pojętej kultury fizycznej (wychowania fizycznego, rehabilitacji, sportu oraz turystyki i rekreacji).

Podzielona została na następujące sesje:WYCHOWANIE FIZYCZNE

- wychowanie fizyczne w ontogenezie
- wychowanie fizyczne specjalne
- promocja zdrowia


REHABILITACJA

- fizjoterapia
- terapia zajęciowa
- kosmetologia


SPORT

- sport wyczynowy
- sport paraolimpijski
- zarządzanie i organizacja w sporcie


TURYSTYKA I REKREACJA

- zarządzanie i organizacja w turystyce i rekreacji
- społeczne i zdrowotne korzyści wybranych form aktywności fizycznej


VARIA


- metody badań
- inne zagadnienia związane z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej


Ewentualny podział wystąpień wg sesji tematycznych nastąpi po weryfikacji nadesłanych streszczeń oraz posterówCele IV Konferencji Ogólnopolskiej dla Młodych Naukowców „Wieczór Naukowca 2020 –Wokół człowieka”:- promowanie badań naukowych młodych naukowców w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rehabilitacji, sportu, turystyki i rekreacji;

- rozwój potencjału naukowego studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej;

- edukacja uczestników konferencji w zakresie budowania zespołów naukowych i współpracy interdyscyplinarnej, znaczenia potencjału osobowości naukowca, rozwiązywania problemów statystycznych, komunikacji z mediami w popularyzacji nauki;

- wymiana doświadczeń badawczo-naukowych z krajowymi jednostkami naukowymi;

- propagowanie idei Studenckich Kół Naukowych;

- podniesienie prestiżu i rozpoznawalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na tle wojewódzkim i krajowym;

- motywacja kadry badawczo-dydaktycznej do podejmowania współpracy ze studentami w zakresie badań naukowych i promowania przez nich wyników;

- integracja lokalnego środowiska akademickiego (studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku) w organizacji Konferencji.