Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Naukowców: Wieczór Naukowca 2022 – Wokół Człowieka. Tematyka konferencji obejmuje problemy badawcze szeroko pojętej kultury fizycznej (wychowania fizycznego, rehabilitacji, sportu oraz turystyki i rekreacji) i zdrowia..

Podzielona została na następujące sesje:REHABILITACJA

- fizjoterapia
- terapia zajęciowa
- kosmetologia


TRENING SPORTOWY

- sport wyczynowy
- sport paraolimpijski
- sport dzieci i młodzieży


AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ZDOWIE

- adaptowana aktywność fizyczna,
- rekreacja,
- turystyka,
- wychowanie fizyczne,
- edukacja zdrowotna,
- dietetyka


VARIA


-inne zagadnienia w naukach o kulturze fizycznej
(z pogranicza nauk ścisłych, technicznych, społecznych, humanistycznych)


Ewentualny podział wystąpień wg sesji tematycznych nastąpi po weryfikacji nadesłanych streszczeń oraz posterówCele V Konferencji Ogólnopolskiej dla Młodych Naukowców „Wieczór Naukowca 2022 – Wokół Człowieka”:- promowanie badań naukowych młodych naukowców w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rehabilitacji, sportu, turystyki i rekreacji;

- rozwój potencjału naukowego studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej;

- edukacja uczestników konferencji w zakresie budowania zespołów naukowych i współpracy interdyscyplinarnej, znaczenia potencjału osobowości naukowca, rozwiązywania problemów statystycznych, komunikacji z mediami w popularyzacji nauki;

- wymiana doświadczeń badawczo-naukowych z krajowymi jednostkami naukowymi;

- propagowanie idei Studenckich Kół Naukowych;

- podniesienie prestiżu i rozpoznawalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na tle wojewódzkim i krajowym;

- motywacja kadry badawczo-dydaktycznej do podejmowania współpracy ze studentami w zakresie badań naukowych i promowania przez nich wyników;

- integracja lokalnego środowiska akademickiego (studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku) w organizacji Konferencji.